Algemene Voorwaarden

Veel gestelde vragen

Yoyely organiseert kinderfeestjes en entertainment (hierna: ‘arrangement(en)’) voor kinderen. De algemene voorwaarden van Yoyely zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te scheppen tussen de contract sluitende partij (hierna: ‘wederpartij’) en Yoyely. We willen er graag een geweldig feest van maken, dus het is beter om de volgende zaken even op een rijtje te zetten:

Artikel 1 Toepassing

1.1 De algemene voorwaarden van Yoyely zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Yoyely worden gedaan. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die door Yoyely worden gesloten.
1.2 De algemene voorwaarden van Yoyely zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.
1.3 Yoyely vermeldt bij aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn en stelt deze aan de wederpartij ter hand. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van Yoyely vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door de wederpartij van de hand worden gewezen.

Artikel 2 Betaling

2.1 De wederpartij is gehouden na afloop van het door Yoyely aangeboden arrangement het overeengekomen bedrag te betalen.
2.2 Yoyely kan van de wederpartij verlangen een aanbetaling te doen.

Artikel 3 Overige verplichtingen

3.1 Yoyely is verplicht het arrangement te verlenen zoals dat tussen Yoyely en de wederpartij is overeengekomen. Maar Yoyely kijkt ook naar de wensen van de jarige, zo kan in gezamenlijk overleg hiervan afgeweken worden.
3.2 Het arrangement dient plaats te vinden op de tussen partijen overeenkomen datum en op het tussen partijen overeengekomen tijdstip.
3.3 Als gevolg van onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat Yoyely niet in de gelegenheid is het overeengekomen arrangement te leveren (voorbeelden: ziekte, noodsituatie). Alsdan zal Yoyely zo spoedig mogelijk in overleg treden met de wederpartij.
3.4 De wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen wederpartij en Yoyely betrekking heeft.
3.5 Indien de wederpartij door onvoorziene omstandigheden het overeengekomen arrangement niet kan afnemen, dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een dag voorafgaand aan de overeengekomen datum, schriftelijk te worden gemeld. Yoyely zal proberen een oplossing te vinden die voor beide partijen bevredigend is.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Yoyely is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens Yoyely sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.
4.2 Yoyely is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de wederpartij zou kunnen worden geleden, ten gevolge van handelen of nalaten van een ten verzoek van Yoyely ingeschakelde werknemer, hulppersoon, ouder of contractspartner.
4.3 Yoyely is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de wederpartij zou kunnen worde geleden, ten gevolge van handelen of nalaten van een ten verzoek van wederpartij ingeschakelde werknemer, hulppersoon, ouder of contractspartner.
4.4 Yoyely is in geen geval aansprakelijk voor enige door de wederpartij geleden letsel, tenzij er zijdens Yoyely sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.

Artikel 5 Privacy

5.1 Yoyely acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Hierbij houdt Yoyely zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent dat Yoyely:
5.1.1 De verzameling van persoonsgegevens beperkt zich tot alleen de persoonsgegevens die Yoyely nodig zal hebben om een arrangement te laten slagen. De persoonsgegevens die Yoyely verzamelt zijn uw naam, adres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om met u te communiceren over het arrangement. Verder zal Yoyely een aantal gegevens van uw dochter/zoon verzamelen om het arrangement op de juiste manier te kunnen organiseren. Gegevens die hiervoor van belang zijn is de leeftijd van uw dochter/zoon en de voorkeur van het thema.
5.1.2 Yoyely gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceert deze niet aan anderen.
5.1.3 De persoonsgegevens worden bewaard om in de toekomst u persoonlijk per e-mail op de hoogte te kunnen brengen van Yoyely haar nieuwe diensten en arrangementen. Yoyely houdt zich aan een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
5.2 Bij deelname aan een door Yoyely georganiseerd arrangement gaat de wederpartij akkoord met het gebruik van beeldmateriaal, opgenomen tijdens de arrangementen. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
5.2 Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 6 Klachten

6.1 Eventuele klachten, van welke aard dan ook, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk bij Yoyely te worden ingediend. Het indienen van een klacht geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de prijs van het arrangement.

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Yoyely www.yoyely.nl